SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Podpora prodeje


 


Podpora prodeje prostednictvm nekomernho marketingu spov na jednoduchm principu - samotnm zakoupenm vaeho vrobku, oznaenm nam logem i symbolem, pomhte (st vtku) dobr vci. V tomto ppad aktivitm eskho antarktickho nadanho fondu, kter byl zzen z elem podpory vdy a vzkumu v polrnch oblastech Antarktidy, kam kad rok odltaj vdci z Masarykovy univerzity v Brn.

 
V nabdce momentln mme:

- KALEND 2024
Plyov TUK JOHANN
- POHLEDNICE