SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Rozhovor s prof. Pavlem Prokem v poadu Stbrn vtr na eskm rozhlase Dvojka

Rozhovor s prof. Prokem bude odvysln na Dvojce (ESK ROZHLAS) v sobotu 13. 2. 2021 po 17.00 hod.28.01.2021